شورای مرکزی

رضا شایسته فرد

دکترای علوم سیاسی

دبیرکل

عضو شورای مرکزی

مهدی صیاد شیرازی

دکترای روابط بین الملل

قائم مقام

عضو شورای مرکزی

حجت الاسلام امیر امیرگان

سطح ۳حوزه

دکترای ادیان

عضو شورای مرکزی

علی نصرتی

سطح ۴حوزه

دکترای مدرسی معارف اسلامی

عضو شورای مرکزی

موسی مهدوی پارسا

دندانپزشک

عضو شورای مرکزی

بهزاد دانشفر

دکترای روابط بین الملل

هیئت علمی دانشگاه

عضو شورای مرکزی

خلیل بسطامی

دکترای مهندسی کامپیوتر

مسؤل رسانه و فضای مجازی

عضو شورای مرکزی

مصطفی پارسای جمیل

دکترای روابط بین الملل

مسئول روابط عمومی

عضو شورای مرکزی

زهرا شایسته فرد

دکترای مشاوره

کارشناس صدا و سیما

عضو شورای مرکزی