مدیران ستادی

بهمن سعیدیان راد

دکترای مدیریت دولتی

عضو هئیت علمی دانشگاه

مسؤل امور مجلس

حجت الاسلام مهدی مروتی

مهندسی معماری

مسؤل هماهنگی استانها

سعید عبدالملکی

دکترای روانشناسی سیاسی

عضو هیئت علمی دانشگاه،

مسؤل واحد علمی پژوهشی

میر مصطفی موسوی

دکترای حقوق

مسؤل واحد حقوقی

حسین شورورزی

دکترای مهندسی نقشه کشی

مسؤل امور اساتید