مدیران ستادی

بهمن سعیدیان راد

دکترای مدیریت دولتی

عضو هئیت علمی دانشگاه

مسؤل امور مجلس

حجت الاسلام مهدی مروتی

مهندسی معماری

مسؤل هماهنگی استانها

میر مصطفی موسوی

دکترای حقوق

مسؤل واحد حقوقی