مرکز سلامت روان فرهنگ

زیر نظر مجمع ، با مدیریت دکتر زهرا شایسته فرد