موسسه فرهنگی شهید ستاری

زیر نظر مجمع نخبگان ، با مدیریت خانم مریم صفری