هیئت موسس

۱ دکتر رضا شایسته فرد
۲ دکتر موسی مهدوی پارسا
۳ دکتر امیر امیرگان
۴ دکتر علی نصرتی
۵ دکتر بهزاد دانشفر
۶ دکتر زهرا قیصری