دیدار اعضای منتخب مجمع با جناب آقای دکتر نیکزاد نایب رئیس محترم مجلس